Werkgroep Liturgie


Werkgroep Liturgie Protestantse Gemeente Vledder/Nijensleek

Doelstelling
                                                                                          
De werkgroep geeft vorm en kleur aan de reguliere en bijzondere erediensten. Meegaand in de ontwikkelingen die in de maatschappij en in de kerk gaande zijn zonder daarbij het oog op tradities te verliezen ontwikkelt de werkgroep haar beleid. Bij de vormgeving en invulling van de erediensten streeft de werkgroep recht te doen aan de samenstelling en de veelkleurigheid van de totale gemeente.

Taakomschrijving van de werkgroep 

* Bezinning op inhoud en vorm van de erediensten. 
* Het geven van advies aan de kerkenraad op gebied van de liturgie en het betrekken van de gemeente daarbij is van essentieel belang.
* Het nadenken, opstellen en bespreekbaar maken van verscheidene mogelijkheden om de eredienst te vieren.
* Het uitnodigen van koren, solisten, lectoren, musici voor medewerking in erediensten en vieringen (zoals vespers,zangdiensten, Taizévieringen)
* Het uitbrengen van adviezen aan de kerkenraad over de inrichting van het kerkgebouw en het liturgisch centrum met betrekking tot vieringen.
* Faciliteren en stimuleren van initiatieven van leden van de gemeente.
* Het (periodiek) evalueren van verschillende vieringen.

De werkgroep gaat haar weg in samenspraak en afstemming met wat in de gemeente leeft aan wensen en verlangens. De werkgroep heeft als advieslichaam geen eindverantwoordelijkheid. De uiteindelijke beslissingen worden genomen door de kerkenraad.

Samenstelling.

Het streven is een werkgroep van 5 leden met verschillende interesses. Daarbij valt te denken aan mensen met muzikale, liturgische, theologische en organisatorische bekwaamheden. Daarnaast kan de werkgroep zich laten bijstaan door adviseurs.

Werkwijze en verantwoording

De werkgroep informeert bij de kerkenraad, taakgroepen en gemeenteleden welke wensen er zijn ten aanzien van de erediensten. Zij stelt een jaarlijkse begroting op die voor het uitvoeren van de activiteiten rond de eredienst gemaakt moeten worden. Zij dient deze begroting in bij de kerkenraad c.q. college van kerkrentmeesters. De werkgroep vergadert zoveel als nodig is en maakt van elke vergadering een verslag in de vorm van notulen of besluitenlijstje. Op verzoek van de kerkenraad rapporteert de werkgroep over haar werkzaamheden.

Vledder, mei 2020
Hans Procee
Frieda Walpot
Henriëtte van den Dool
Bert van Dam

terug

Actueel

komende kerkdiensten
Streekkerk Nijensleek
zondag 28 juli 
10.00 uur
ds. B. Metselaar uit Beilen
Dienst online bekijken
Dorpskerk Vledder
zondag 4 augustus 
10.00 uur
ds. G. van den Dool uit Vledder
Dienst online bekijken