Gastpredikant


Informatie voor gastpredikant.

Gaat u voor in één van onze kerken, dan kunt u op deze plek de nodige informatie vinden.

De Protestantse Gemeente Vledder-Nijensleek heeft twee kerkgebouwen. In beide kerken worden nog diensten gehouden:
1ste Zondag van de maand: gezamenlijk in de Streekkerk te Nijensleek.
2de Zondag van de maand: gezamenlijk in de Johannes de Doperkerk   te Vledder
3de Zondag van de maand: dienst in beide kerken.
4de Zondag van de maand: gezamenlijk in de Johannes de Doperkerk   te Vledder
Aanvangstijd kerkdienst op zondagen 10.00 uur

In onze kerken wordt meestal gezongen uit Het Nieuwe Liedboek en gelezen uit de Nieuwe Bijbel Vertaling.
In sommige diensten wordt gebruikt gemaakt van een lector.

Adressen en contactgegevens:

Johannes de Doperkerk te Vledder:
Lesturgeonplein 4, 8381 BL Vledder
Contactpersoon:            
E-mail:                                                    
Tel:

Streekkerk te Nijensleek:
Hoofdweg 59,  8383 ED Nijensleek
Contactpersoon: Gré Kerssies-de Boer,
E-mail: grekerssies@gmail.com
Tel. 06-3169 9438

Preekvoorziener:  Alie Winters
E-mail: wintersalie43@gmail.com
Tel: 06-20417723


Beamerteam:
Algehele leiding: Jeroen Los


Johannes de Doperkerk te Vledder:
E-mail waar u de liturgie naar opstuurt: Multimediateam-hgv@outlook.com
Contactpersoon: Adri Jonkers
E-mail: a.b.jonkers@outlook.com
Tel. 06-5119 3816

Streekkerk Nijensleek:
E-mail waar u de liturgie naar opstuurt: btnijensleek@outlook.com
Contactpersoon: Jeroen Los  
E-mail j.los@solcon.nl
Tel. 06-5089 1695

Liturgie inleveren graag de woensdagavond voorafgaande aan de zondag, waarop de dienst plaats vindt, bij het betreffende beamerteam en de organist.

Scriba kerkenraad:  Gré Kerssies-de Boer
E-mail: grekerssies@gmail.com
Tel. 06-3169 9438

Werkgroep Liturgie: Ds. Hans Procee
Email: h.procee1@kpnplanet.nl
Tel. 06-5888 8471
 
Declaratieformulier
U kunt het declaratieformulier betreffende uw honorarium en inclusief het aantal gereden kilometers per e-mail indienen bij de financiële administratie van onze kerk:
Contactpersoon: Chris Baas
E-mail: chrisbaas1952@gmail.com
Tel. 06-36559460

Declaratieformulier:
Naam:
Adres:
Datum:
Bankrekening:
tnv
Aantal gereden kilometers heen en terug:

Klik voor een download/printversie, declaratieformulier als pdf.

Orde van dienst Johannes de Doperkerk te Vledder:

Orgelspel voor de dienst
Stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
Klokgelui
Welkom door ouderling van de dienst
Aansteken tafelkaars door de ouderling van dienst, onder orgelspel van aanvangstlied
De ouderling draagt de verantwoordelijkheid van de dienst over aan de voorganger
Aanvangslied
Votum, groet (eventueel drempelgebed)
Inleiding op de dienst
Kyrië gebed, al of niet beantwoord met "Heer ontferm U" of een "Kyrie eleison"
Glorialied
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Eerste Schriftlezing
Lied
Tweede Schriftlezing
Lied
(voorganger kondigt het te zingen na de oevredenking aan!)
Uitleg en overweging
Meditatief orgelspel - lied
Gebeden- Voorbeden, stil gebed en het Onze Vader
Mededelingen door de diaken van dienst
Collectes
Slotlied (staande)
(afsluitende woorden van de voorganger)
Heenzending en Zegen - beantwoord met: 'amen, amen, amen."
Uitleidend Orgelspel

Klik hier voor download/ printversie.


Orde van dienst Streekkerk Nijensleek

Orde van dienst voor de kerkdiensten van de Streekkerk te Nijensleek.
september 2019
Voor de dienst: orgelspel (keuze organist)
Welkom en afkondigingen door de ouderling van dienst
Aanvangslied (staande)
Stil persoonlijk gebed, votum en groet
Zingen
Ev. inleiding op het thema van de dienst
Kyrië gebed
Glorialied of Klein Gloria (keuze van de predikant)
Gebed bij de opening van de Schriften
Eerste schriftlezing
Zingen
Tweede schriftlezing
Zingen
Overdenking
Orgelspel (Keuze organist)
Zingen
Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed
Afgesloten met het gezamenlijk gebeden “Onze Vader”
Collectes
Slotlied (staande)
Heenzending en zegen,
afgesloten door het gezamenlijk gezongen Amen, Amen, Amen.
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de bloemengroet.

Klik hier voor een download/printversie

 
terug

Actueel

komende kerkdiensten
Streekkerk Nijensleek
zondag 28 juli 
10.00 uur
ds. B. Metselaar uit Beilen
Dienst online bekijken
Dorpskerk Vledder
zondag 4 augustus 
10.00 uur
ds. G. van den Dool uit Vledder
Dienst online bekijken