Vespers

Vespers


JOHANNES DE DOPERKERK VLEDDER
D E  Z E V E N K R U I S W O O R D E N


De eerste vesperavond

Vader vergeef hun, want zij weten niet wat ze doen


woensdag 1 maart 2023 - aanvang: 19.00 uur
liturgen: Hans Procee en Bregje Procee
organist: Sipke Huismans

inleiding bij de vespers. om voor jezelf te lezen.

Al eeuwenlang mediteren mensen over de zeven kruiswoorden van Jezus aan het kruis. Vanaf de twaalfde eeuw om precies te zijn. Toen hebben schrijvers één harmonieus verhaal gemaakt van de vier evangeliën die in de Bijbel staan. Daarin werden de zeven kruiswoorden bij elkaar gezet. In geen enkel evangelie komen ze alle zeven samen. De zeven kruiswoorden werden wel gezien als de meest heilige woorden die Jezus heeft gesproken omdat Hij ze sprak op het kruis, in het aanschijn van de dood en omdat de kruisdood als het heiligste van het christelijk geloof werd en wordt gezien. De zeven woorden hebben een bijzondere opbouw: in het eerste kruiswoord spreekt Jezus God aan als ‘Vader’, het middelste woord is een schreeuw om God die weggegaan is, in het laatste woord richt Hij zich weer tot zijn Vader. Richt Hij zich eerst nog met troostende en moed insprekende woorden tot de mensen om Hem heen – en daarmee ook ons? – daarna worden de woorden steeds indringender en aangrijpender. In zes vespers in de Dorpskerk en in de dienst op Goede Vrijdag in de Streekkerk vormen deze zeven kruiswoorden het hart van ons samenzijn.

* muziek als introïtus onder muziek 7 kaarsen op de kandelaar aangestoken.
* stilte
* Lied 600: 1 (coupletten wisselend naar inzicht) onder het zingen doven van één kaars

Op de drempel:

liturg: Eeuwige, onze God
allen: zie ons hier staan
liturg; Gij die gezegd hebt: Ik zal er zijn
allen: wees hier aanwezig
liturg: uw naam is dat Gij mensen helpt
allen: wees onze hulp
liturg: Gij die alles gemaakt hebt
allen: maak alles nieuw. Amen

* Openingslied: lied 281 : 1 en 2 – Wij zoeken hier uw aangezicht (steeds andere coupletten)
* lezing van de Psalm bij het eerste kruiswoord: Psalm 32 : 1 – 7
(kan ook Uit: 150 psalmen van Huub Oosterhuis).

* zingen: Taizélied 83 – Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God: van Hem alleen mijn heil. Ja, bij Heer verstilt mijn ziel in vrede, keert zich stil tot God.

* moment van stilte

* evangeliewoorden: Lucas 23 : 33 – 35

* korte stilte

* Korte overweging (heb ik hier naar toe gehaald om aan te sluiten bij de tekst.

Waar haalt Hij de woorden vandaan
om de hemel te vragen
zijn tegenstanders te vergeven?
Wat geeft Hem ruimte om vergiffenis te schenken?
Hoe groot moet je hart zijn om
je vijanden een nieuwe kans te geven?

Zijn stem, zijn gezicht –
niets van haat, enkel mededogen.
Mededogen
voor allen die Hem dit aandoen,
voor allen die Hem de rug toe keren,
voor allen die zijn uitgestrekte hand niet vastgrijpen.

Het lukt Hem
door zijn verbondenheid met de psalmen
waar een dichter, eeuwen voor Hem,
diezelfde woorden heeft uitgeroepen.

De gekruisigde, gebroken maar bewogen,
hij, bron van mededogen,
Hij hemel op aarde.

Pas nu ik Hem zie hangen,
weet ik wie Hij is
wie Hij is blijkt uit hoe Hij is,
waar Hij is.

Aarzelend kijk ik in zijn gelaat,
ik strek mijn handen naar Hem uit.
Liefdevol kijkt Hij mij aan,
zijn ogen zeggen:
Ik voor jou, jij voor mij.

Mijn masker valt af,
mijn bolster breekt in duizend stukken,
voor het eerst ben ik wie ik ben.

* zingen: lied 556 : 1 (steeds andere cou[letten)

* om over na te denken
Iemand vergeven is iets heel bijzonders: ondanks de pijn of het verdriet dat een mens je heeft aangedaan, blijf je de ander zien als medemens. Vergeven brengt je dichter bij jezelf. Het biedt een opening, laat je ruimer ademen. Maar 
het is niet altijd mogelijk een ander te vergeven. Iemand kan je te diep gekwetst hebben.

* muzikaal intermezzo

* moment van stilte

* gebed

Schep nieuwe vrijheid in mij
bevrijd mij van wie mij zo diep kwetste
bevrijd mij van wie mij bedreigde
geef mij de ruimte om niet in de ban te blijven
van wie mij zo ontwrichtte
bijna ging ik ten gronde
dat ik hem, dat ik haar los kan laten
nieuwe ruimte kan vieren.
(tekst: Marinus van de Berg)

* Samen bidden wij:

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit,
in eeuwigheid. Amen. (NBV 21)

* zingen: avondlied 243 : 1 en 2 (telkens een ander lied)

* zegenbede liturg: Moge de Heer ons zegenen en beschermen
allen: Moge de Heer het licht van zijn gelaat
over ons doen schijnen en ons genadig zijn
liturg: Moge de Heer zijn gelaat ons toewenden
allen: en ons vrede geven. Amen

* lied 600: 4 (coupletten wisselend naar inzicht) doven van één kaars op de kandelaar zingen

We verlaten de kerk in stilte

Schaalcollecte bij uitgang voor de uitgaven bij de vespers!

zes vespers in de veertigdagentijd 2023
01/03/; 08/03; 15/03; 22/03; 29/03;
05/04 in de Stille Week is een stiltevesper

Bij de zeven kruiswoorden Psalmen uit Altijd hetzelfde lied

Eerste kruiswoord (Lc. 23.34): Vader vergeef het hun - Psalm 32 : 1 - 7
Tweede kruiswoord (Lc. 23.43): Heden zult ge met Mij oin het paradijs zijn – Psalm 122
Derde kruiswoord (Joh. 19.26 en 27): Vrouw, zie uw zoon – Psalm 128
Vierde kruiswoord (Mc. 15.34): Mijn God, waarom heb je Mij verlaten – Psalm 22 : 1 – 8
Vijfde kruiswoord (Joh. 19.28): Mij dorst - Psalm 63 : 1 – 5
Zesde kruiswoord (Joh. 19.30): Het is volbracht - Psalm 2
Zevende kruiswoord (Lc. 23.46): Vader in uw handen beveel ik mijn Geest - Psalm 31:1-6 
terug

Actueel

komende kerkdiensten

Streekkerk Nijensleek
zondag 3 december 2023
10.00
Mw. Molenaar
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
woensdag 6 december 2023
18.30
1-ste adventsvesper
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
zondag 10 december 2023
10.00
Ds. H. Procee (Vledder)
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
woensdag 13 december 2023
18.30
2-de adventsvesper
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
zondag 17 december 2023
10.00
Ds. T. Braam (Wittelte)
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
woensdag 20 december 2023
18.30
3-de adventsvesper
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
zondag 24 december 2023
10.00
adventsmorgengebed
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
zondag 24 december 2023
22.00
Mw. D. van Oort
4 e advent
kerstnachtdienst
Dienst online bekijken


Streekkerk Nijensleek
maandag 25 december 2023
10.00
ds T.Braam (Wittelte)
Kerstmorgenviering m.m.v.
Bert van Dam – orgel
Bert Kruiswijk - trompet
Dienst online bekijken


Streekkerk Nijensleek
zondag 31 december 2023
10.00
Ds. v.d. Mark
Oudjaarsdag 10.00 uur
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
zondag 7 januari 2024
10.00
Ds. van den Dool
Nieuwjaarsdienst
Dienst online bekijken