Geschiedenis Nijensleek

Geschiedenis Streekkerk te Nijensleek


Ruim een maand na de officiële oprichting kreeg men al de beschikking over een eigen gebouw op dezelfde plaats waar onze kerk nu staat. Van de Nederlands Hervormde Kerk te Steenwijk kon namelijk een aanwezig houten evangelisatielokaal met banken zonder leuning worden overgenomen tegen de koopsom van 300 gulden, vrij af te betalen binnen vijf jaar.
Het juiste aantal kerkleden was de eerste jaren moeilijk vast te stellen. Tal van mensen die trouw de kerkdiensten bijwoonden, dienden pas jaren later hun attestatie in. Naar schatting bedroeg waren er op 1 januari 1896 ongeveer 130 belijdende leden en doopleden.

Op 4 november 1894 vond de bevestiging plaats van de eerste eigen predikant: Reitse van Giffen uit het Friese Gaasterland tegen een traktement van twaalf en een halve gulden per maand. In 1899 vertrok ds Van Giffen naar Aalst en Veen.
De energieke aanpak van ds. Van Giffen wierp zijn vruchten af. Landelijk viel het op dat in 1895 in Vledder een Jongelingenvereniging was opgericht, er een Jongedochtervereniging in voorbereiding was, dat er een bloeiende zondagsschool bestond (vermoedelijk in Wapserveen) en dat er in 1897 een Christelijke zangvereniging actief was. Er was ook sprake van een snelle groei van het ‘kerkvolk’. Dat was niet alleen belangrijk voor het uitdragen van het geloof, maar ook voor de financiële onderbouwing.

Ds. van Giffen was zoon van een notarisfamilie. Zij hadden in de omgeving van Vledder uitgebreide bezittingen aan landerijen en woeste grond. Daartoe behoorde het terrein waarop het houten kerkgebouwtje stond evenals de er tegenover gelegen pachtboerderij van de familie Beenen. De familie Van Giffen nam de voorfinanciering op zich van de bouw van de pastorie en een nieuw stenen kerkgebouw onder overdracht van de benodigde grond. Op zondag 28 november 1897 werd de eerste dienst gehouden in de nieuwe van steen opgetrokken kerk. Het in 1897 gebouwde kerkje is tot 1934 in gebruik geweest.

Op zondag 6 juli 1930 vond de bevestiging en intrede plaats van ds. Van Ginhoven.
Het kerkgebouw toonde vele gebreken als gevolg van achterstallig onderhoud, veroorzaakt door voortdurend geldgebrek in de moeilijke jaren van de economische crisis rond 1930. De evangelisatiedrift van ds. Van Ginhoven (o.a. bijbelavonden voor niet-kerkelijken) bracht hem ook naar Wapserveen en Noordwolde, waardoor het aantal kerkleden eind 1933 een recordhoogte van 341 bereikte. Dit succes en de bouwvallige toestand van de kerk droegen bij aan de overtuiging dat er een nieuw kerkgebouw moest komen.
Deze nieuwbouw leidde tot de huidige kerk Nijensleek.Deze kerknieuwbouw begon met een kleine commissie in 1932. Via allerlei acties en landelijke bekendheid met de plannen via het dagblad De Standaard, werd ruim drieduizend gulden vergaard.
Op zondag 27 mei 1934 werd het oude kerkgebouw voor het laatst gebruikt. Enthousiast lieten de gemeenteleden zich bij de sloop en voorbereidende werkzaamheden inschakelen. Er waren zelfs klachten dat men daarvoor niet uitgenodigd was. Naast het orgel dat, voor zestig gulden werd verkocht, bracht een boeldag nog 157,75 gulden op aan oude materialen. De gemeente vond tijdelijk haar onderdak in de nabijgelegen schuur van bakker Buit. In juli kon de herbouw beginnen, onder leiding van een bouwcommissie waarin ds. Van Ginhoven, W. Fledderus en H. Otten uit de kerkenraad zitting hadden en de broeders W. de Boer, J. Bruin, L. Hofman en J.A. Paalman namens de gemeente. Het op achtduizend gulden begrote werk werd uitgevoerd door de plaatselijke ondernemer en kerklid J.A. van der Heide.

De eerste steen werd gelegd op 2 augustus 1934 door “Bijltje” de bijnaam voor R.C. Verweijck, redacteur van het protestants-christelijk dagblad De Standaard en organisator van het vervoer per kerkbrik van kerkgangers uit Noordwolde en Steggerda naar de kerk in Nijensleek.
De bouw verliep zodanig vlot dat de dankstondedienst op woensdag 7 november als eerste reeds in de nieuwe kerk met 250 zitplaatsen kon worden gehouden. Naast de genoemde geldelijke bijdragen die leidden tot de volledige financiering van de bouw van de nieuwe kerk, werden er ook veel giften in natura ontvangen. Zo heeft de gereformeerde kerk van Breda de banken aangeboden, de kerk van IJsselmuiden veertig stoelen, kerkstoven, twee psalmborden en twee collectestokken. Diever schonk een nieuw doopvont. De eigen jeugd zorgde voor de inrichting van de consistorie. De vermogende familie Heule, uit Haarlem, die nauw betrokken was bij het werk van het Nederlands Bijbelgenootschap en zich inzette voor de kerstening van het goddeloze, arme zuidwest Drenthe en zuidoost Friesland, schonk als kroon op het werk een echte luidklok.


Ds. J.D. van Ginhoven (1902-1975).

De officiële opening vond plaats op 16 januari 1935. De opening werd door een groot aantal predikanten die vrijwel allen het woord voerden, bijgewoond. Ook burgemeester dr. Linthorst Homan (de latere Commissaris der Koningin in de provincie Groningen en één van de drie oprichters van de Nederlandse Unie in het begin van de Duitse bezetting), hield een gloedvolle toespraak. Met verwijzing naar de luidklok sprak hij de hoop uit dat deze in de huidige donkere en verwarde tijd mee een symbool moge zijn van de roep der kerk over de landen tot saamhorigheid. De kerk in Nijensleek kreeg kort daarop het verzoek van de burgerlijke autoriteiten de kerkklok op vaste tijden te laten luiden.

Evangelisatie gebouw: Andreas Verleur

Het succesvolle evangelisatiewerk van ds. Van Ginhoven leidde tot nog een bouwactiviteit, nl. in het Nijenslekerveld. Zondagsschoolbijeenkomsten en Bijbellezingen werden eerst thuis bij de familie van Henrikus Post gehouden. In 1936 werd overeenstemming bereikt met de Fam. Rodermond over het gratis gebruiken van een stukje grond aan de Dwarsweg om een gebouwtje op te richten om de toeloop te kunnen herbergen. Ook uit Noordwolde en Steggerda bleef men komen. Dezelfde plaatselijke aannemer als van de kerk, Van der Heide, kon voor 2000 gulden ook hier aan de slag. Dit bedrag was in grote mate beschikbaar gekomen door Andreas Verleur, vooorzitter van de Landelijke gereformeerde zondagsschoolvereniging ’Jachin’. Hij kwam regelmatig met vakantie naar onze streek.Op 16 juli 1936 opende ds. Van Ginhoven het gebouwtje officieel met het toekennen van de naam Andreas Verleur.
Bijna vijftig jaar heeft het gebouwtje dienst gedaan. Onder leiding van mevrouw H. de Boer-Hessels heeft er eveneens de evangelisatie-vrouwenvereniging vergaderd. In de jaren 70 heeft het gebouwtje vervolgens dienst gedaan als schildersatelier voor de zoon van de latere ds. Medema. Het zo langzamerhand bouwvallige en onverzekerde pand werd op 11 april 1986 door brand na blikseminslag totaal vernield. 
 

Van de heer Middelbrink, kreeg ik een mooi stukje historie over Nijnensleek, wat ik hier graag met u deel.

Langs hoogten en door diepten

Bronnen:
·      Jan Kits Nieuwenkamp
·      Dhr. Iestra
·      Map met krantenknipsels van Gereformeerde Kerk Nijensleek
·      Boek: het Geslacht van Giffen door H. van Giffen
·      Fledder Kerspel 
 
terug

Actueel

komende kerkdiensten

Dorpskerk Vledder
zondag 19 mei
10.00 uur
1e pinksterdag
ds. Hans Procee
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
zondag 26 mei
10.00 uur
mw. ds. J. Molenaar
Dienst online bekijken
 


Dorpskerk Vledder
zondag 2 juni 
10.00 uur
Tentdienst op de Wellegiesweide in Vledder
ds. G. v.d. Dool
Dienst online bekijken