Informatie voor onze gastpredikanten


Informatie voor gastpredikant.

De Protestantse Gemeente Vledder-Nijensleek heeft twee kerkgebouwen. In beide kerken worden nog diensten gehouden:
1ste Zondag van de maand: gezamenlijk in de Streekkerk te Nijensleek.
2de Zondag van de maand: gezamenlijk in de Johannes de Doperkerk   te Vledder
3de Zondag van de maand: dienst in beide kerken.
4de Zondag van de maand: gezamenlijk in de Johannes de Doperkerk   te Vledder
Aanvangstijd kerkdienst 10 uur

In onze kerken wordt meestal gezongen uit Het Nieuwe Liedboek en gelezen uit de Nieuwe Bijbel Vertaling.
In sommige diensten wordt gebruikt gemaakt van een lector.

Adressen en contactgegevens:

Johannes de Doperkerk te Vledder:
Lesturgeonplein 4, 8381 BL Vledder
Contactpersoon: Anda Blok           
E-mail: fjblok12@upcmail.nl                                                   
Tel. 06-5062 0952/ 0521-851052

Streekkerk te Nijensleek:
Hoofdweg 59,  8383 ED Nijensleek
Contactpersoon: Gré Kerssies-de Boer,
E-mail: grekerssies@gmail.com
Tel. 06-3169 9438

Preekvoorziener: Ester Veldman
E-mail: bobester.veldman@live.nl
Tel: 06-5046 5699 

Beamerteams:

Johannes de Doperkerk te Vledder:
E-mail waar u de liturgie naar opstuurt: Multimediateam-hgv@outlook.com
Contactpersoon: Adri Jonkers
E-mail: a.b.jonkers@outlook.com
Tel. 06-5119 3816

Streekkerk Nijensleek:
E-mail waar u de liturgie naar opstuurt: btnijensleek@outlook.com
Contactpersoon: Jeroen Los  
E-mail j.los@solcon.nl
Tel. 06-5089 1695

Scriba kerkenraad:  Gré Kerssies-de Boer
E-mail: grekerssies@gmail.com
Tel. 06-3169 9438

Werkgroep Liturgie: Ds. Hans Procee
Email: h.procee1@kpnplanet.nl
Tel. 06-5888 8471

Liturgie inleveren graag de woensdagavond voorafgaande aan de zondag, waarop de dienst plaats vindt, bij het betreffende beamerteam en de organist.

Declaratieformulier
U kunt het declaratieformulier betreffende uw honorarium en inclusief het aantal gereden kilometers per e-mail indienen bij de financiële administratie van onze kerk:
Contactpersoon: Gerrit van der Ham
E-mail: meetham@ziggo.nl
Tel. 0521-382601

Declaratieformulier:
Naam:
Adres:
Datum:
Bankrekening:
tnv
Aantal gereden kilometers heen en terug:

Klik hier voor een download/printversie.

Orde van dienst Johannes de Doperkerk te Vledder:

Orgelspel voor de dienst
Stilte waarin we ons voorbereiden op de dienst
Klokgelui
Welkom door ouderling van de dienst
Aansteken tafelkaars door de ouderling van dienst, onder orgelspel van aanvangstlied
De ouderling draagt de verantwoordelijkheid van de dienst over aan de voorganger
Aanvangslied
Votum, groet (eventueel drempelgebed)
Inleiding op de dienst
Kyrië gebed, al of niet beantwoord met "Heer ontferm U" of een "Kyrie eleison"
Glorialied
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Eerste Schriftlezing
Lied
Tweede Schriftlezing
Lied
(voorganger kondigt het te zingen na de oevredenking aan!)
Uitleg en overweging
Meditatief orgelspel - lied
Gebeden- Voorbeden, stil gebed en het Onze Vader
Mededelingen door de diaken van dienst
Collectes
Slotlied (staande)
(afsluitende woorden van de voorganger)
Heenzending en Zegen - beantwoord met: 'amen, amen, amen."
Uitleidend Orgelspel

Klik hier voor download/ printversie.

Orde van dienst Streekkerk Nijensleek

Orde van dienst voor de kerkdiensten van de Streekkerk te Nijensleek.
september 2019
Voor de dienst: orgelspel (keuze organist)
Welkom en afkondigingen door de ouderling van dienst
Aanvangslied (staande)
Stil persoonlijk gebed, votum en groet
Zingen
Ev. inleiding op het thema van de dienst
Kyrië gebed
Glorialied of Klein Gloria (keuze van de predikant)
Gebed bij de opening van de Schriften
Eerste schriftlezing
Zingen
Tweede schriftlezing
Zingen
Overdenking
Orgelspel (Keuze organist)
Zingen
Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed
Afgesloten met het gezamenlijk gebeden “Onze Vader”
Collectes
Slotlied (staande)
Heenzending en zegen,
afgesloten door het gezamenlijk gezongen Amen, Amen, Amen.
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de bloemengroet.

Klik hier voor een download/printversie
 
terug

Actueel


15 januari tot en met 29 januari 2022
Klik op de button voor uw bijdrage.
En klik hier voor de brief van uw kerkenraad.


De kerkdiensten worden uitsluitend online uitgezonden vanuit de Dorpskerk in januari en februari.
Dit in verband met het hoge aantal corona besmettingen.

Komende kerkdienst


Vledder
23-01-2022
10.00 uur
Ds. Hans Procee
In verband met de lockdown:
Alleen een online dienst!!

Dienst mee kijken

De update over de verbouwing van de Gerf leest u hier.


Leerhuis woensdag 19 januari afgelast!!!!
Dit in verband met het hoge aantal corona besmettingen.
Voor andere datums van de Leerhuisavonden kunt u 
hier zien het programma dit seizoen brengt.


Ter inspiratie

Lees hier alles over onze inspiraties.