Interkerkelijke Contact Commissie


De Interkerkelijke Contact Commissie (ICC), is het orgaan dat de locatie Frederiksoord van de RK Petrus en Paulusparochie en PKN Vledder-Nijensleek, in het leven heeft geroepen. Dit om de plaatselijke oecumene gestalte te geven via gemeenschappelijke activiteiten.

De ICC bestaat uit een bestuur en uit een aantal werkgroepen. De werkgroepen organiseren de oecumenische activiteiten. Beide kerken zijn vertegenwoordigd in het bestuur. De ICC werkgroepen bestaan uit leden van de
deelnemende kerken.

ICC-werkgroepen en activiteiten:

Week van gebed voor de eenheid der Christenen:
Deze activiteit wordt gehouden in de derde week van januari. We bidden dan samen voor de christenen voor onze eigen lokale kerken en de wereld. Deze gebedsbeweging begon al ruim 150 jaar geleden en de liturgie wordt samengesteld door christenen uit één van de deelnemende landen en wordt overal in de wereld gebruikt. Onze kerken komen op de laatste zondag van januari bij elkaar in de Dorpskerk van Vledder. Zo mogelijk gaan voorgangers van beide kerken voor.Wereldgebedsdag: Iedere eerste vrijdag van maart gaat opnieuw het gebed de wereld rond. Wereldgebedsdag wordt georganiseerd door Christenvrouwen die door gebed en actie invloed willen uitoefenen op mensen en hun omgeving. Ieder jaar bereiden vrouwen uit een ander land de bijbehorende liturgie voor en kiezen een thema voor deze dag. Er bestaat (nog) een landelijke commissie die deze liturgie aanpast voor gebruik in de lokale kerken. Het is helaas de vraag hoelang de landelijke Commissie nog blijft bestaan, want het vinden van vrijwilligers hiervoor wordt steeds moeilijker. Namens de ICC vieren wij de Wereldgebedsdag op de eerste zondag van maart en de ICC commissie voor de Wereldgebedsdienst geeft inhoud aan de viering voor onze eigen kerken.4 Mei Herdenking: Op 4 mei vindt in bijna elke burgerlijke gemeente een herdenking plaats in het kader van de nationale herdenking. De ICC houdt een herdenkingsdienst in de Dorpskerk te Vledder voorafgaande aan de Stille Tocht vanaf De Tippe naar het herdenkingsmonument op de Brink. Hier worden de twee minuten stilte gehouden met aansluitend de bloemlegging. Ook namens onze kerken worden er bloemen gelegd.Openluchtdienst: In de vakantieperiode wordt door de ICC een openluchtdienst georganiseerd, vaak achter het Koloniekerkje aan de Kon. Wilhelminalaan in Wilhelminaoord. Op deze prachtige plaats buiten samen komen is anders dan in een kerk en dat versterkt het besef dat we elkaar nodig hebben. Er wordt een collecte gehouden die bestemd is voor een lokale organisatie die ondersteuning goed kunnen gebruiken.

De Startdienst: deze wordt gehouden op de laatste zondag van september en markeert de start van het nieuwe kerkelijke seizoen. Mooi om dit als gezamenlijke kerken te doen. Ook hiervoor is een ICC commissie die het thema uitwerkt en de viering voorbereid.Adressenlijst 2024
 
Dhr. Gerard Couweleers RK Par. voorzitter   g.couweleers@outlook.com
Pastoor Tjitze Tjepkema RK Par.   06- 11273673 tjepk090@planet.nl
Pastor Lidy Langendijk R.K. par.     pastor.lidy@petrusenpaulusparochie.nl
Nel Kuipers R.K. Par.     pmckuiper@hotmail.com
Lammie en Johan Roffelsen R.K.Par.   0521-38234 jbroffelsen@gmail.com
Mw. Gré Kerssies PKN penn. 06-31699438 grekerssies@gmail.com
Mw.Tonnie Bolte PKN   06-12400653 tonniebolte@hotmail.com
Teunie Piek PKN   06-30865528  
Mw. Janny Leppers PKN   06-1049 2370 jleppers24@gmail.com
Trix Bloem PKN   06-2233 0427 trixbloem43@gmail.com
Luuk Groen PKN   06-1600 1004 inekegroen@hotmail.com
Doede Simonides PKN   06-1323 4232 doede9297@icloud.com
Nanda Loeve PKN   06-3076 2884 postvrouwtje03@hotmail.com
Gerdien Vastenhoud PKN     g.vastenhoud@kpnmail.nl
Ds. Wilma van der Linden       wilma.vanderlinden@ziggo.nl
         
terug

Actueel

komende kerkdiensten

Dorpskerk Vledder
zondag 21 april
10.00 uur
mw. ds. D. Rietveld
Dienst online bekijken


Streekkerk Nijensleek
zondag 28 april
10.00
ds. P.K. Pit
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
zaterdag 4 mei
10.00 uur
Dodenherdenking
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
zondag 5 mei
10.00 uur
Koffie drinken
ds. G.v.d.Dool
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
donderdag 9 mei
10.00 uur
Hemelvaart
ds. H. Procee
Dienst online bekijken


Streekkerk Nijensleek
zondag 12 mei
10.00
ds. G. Venhuizen
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
zondag 19 mei
10.00 uur
1e pinksterdag
ds. P.K. Pit Drachten
Dienst online bekijken