Kerkbalans 2022


Actie Kerkbalans 2022

Beste gemeenteleden,

Het thema voor de Actie Kerkbalans 2022 is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ of anders gezegd:
                                       Samen voor de kerk van morgen

Een tijd geleden kregen velen van ons een alert op de telefoon. Na even schrikken wisten we dat
het om een proef ging.
Waar vroeger de kerkklokken waarschuwden in tijden van nood is dat nu de telefoon.
Toch heeft die kerkklok zijn boodschap ook nu nog. Zo is er op zondag de oproep om samen te komen in de kerk om als gelovigen en zoekenden ons geloof te vieren en te delen.
Daar mag Gods Woord gebracht worden en delen we onze zorgen en vreugde, daar wordt gezongen en gebeden. Het is de plek waar we zorgen voor elkaar en waar we opgeroepen worden om dienstbaar te zijn in het dorp waar we wonen.
 
In deze tijd van virussen en lockdowns is voor veel mensen de wereld klein geworden. We zijn meer op onszelf aangewezen en eenzaamheid is een probleem aan het worden.
Veel mensen hebben ondervonden dat de kerk dan dichtbij is. Zo worden er veel bezoeken afgelegd door de pastorale werkers en vaak wordt dan een bloemetje overhandigd.
De kerk wil zo dienstbaar zijn in onze dorpen Nijensleek en Vledder, maar ook daarbuiten waar nood is en hulp noodzakelijk.

Als we het hebben over de waarde van de kerk dan is dat niet in geld uit te drukken.
Maar…. kerk-zijn kost wel geld, veel geld. Denk aan het gebouw, de vieringen op de zondagen,
de Vespers en meditaties, de kliederkerk voor de jeugd en hun ouders en vooral ook het pastoraat.

Hieronder in het kort de Begroting van inkomsten en uitgaven 2022:
 
Opbrengsten:   Uitgaven:  
Vrijwillige bijdragen en collectes € 56.350 Pastoraat  €   62.217
Verhuur kerkelijke gebouwen  €   6.000 Kosten kerkelijke gebouwen €   22.600
Pacht     €   6.400    Kosten kerkdiensten €     3.750
Rente op deposito’s      €   6.500  Bijdragen ‘Utrecht’  €     7.775
    Overige uitgaven €     6.900
Totaal € 75.250   Totaal     € 103.242        
        

De begroting sluit met een tekort van € 27.992. We zullen dit tekort betalen uit het Fonds 2021–2023, waarin geld is gereserveerd voor de extra kosten van het pastoraat in deze periode.
In 2022 zullen de goten van de Dorpskerk worden gerestaureerd voor een bedrag van ca. € 20.000. Deze kosten, die niet in bovenstaande begroting staan, worden betaald uit geld van het Nationaal Restauratie Fonds.

Met elkaar vormen we een gemeenschap die open wil zijn in onze dorpen Vledder en Nijensleek.
Daarom is het van groot belang dat we financieel steun ontvangen om het voortbestaan en de voortgang te kunnen garanderen.
Uw bijdrage als gemeentelid is dan ook hard nodig en van grote waarde.

Hans van de Rotte,
Voorzitter College van Kerkrentmeesters
 


Houd elkaar vast!
Kerk-zijn in verbondenheid
Kerk-zijn,
dat doen we samen.


In verbondenheid met God én met elkaar. In coronatijd is juist dat samen kerk-zijn onder druk komen te staan. Gelukkig zijn we in de kerk op talloze creatieve manieren naar elkaar om blijven zien. Toch blijft het soms moeilijk je in een tijd van deels dichte kerkdeuren echt met elkaar verbonden te weten.

Inmiddels komen er meer versoepelingen in de coronamaatregelen. Dat geeft hoop: straks mogen we weer! Wat verlangen veel mensen ernaar elkaar op zondag weer te ontmoeten en sámen te zingen, te luisteren naar Gods Woord, de sacramenten te vieren. Tegelijk hebben we in de afgelopen tijd ontdekt dat er meer manieren zijn om kerk-zijn samen te beleven. Dat houden we vast.

De komende tijd wordt een tijd van weer opbouwen. Opnieuw een roerige periode. Laten we hierin bovenal elkaar vasthouden! Daar heeft de kerk uw hulp bij nodig. De coronacrisis vraagt veel van kerken, ook financieel gezien. Inkomsten nemen af en tegelijk zorgen creatieve vormen van kerk-zijn juist voor extra kosten, die kerken en parochies zonder aarzelen voor hun rekening nemen.

In januari 2022 ontvangt u een brief waarin u wordt gevraagd een extra bijdrage te doen. We hopen van harte dat u wilt geven voor uw parochie of gemeente. Want elkaar vasthouden, dat kan alleen samen. Helpt u mee? Maak uw bijdrage over onder vermelding van Extra Actie Kerkbalans.

Alvast veel dank!

Geef voor verbondenheid met elkaar, steun uw kerk!
Samen houden we elkaar vast in én na coronatijd.
 
terug

Actueel

Komende kerkdiensten
Vledder
11-12-2022

10.00 - Dovendienst
Ds. H. Procee

Dienst mee kijken
Nijensleek
11-12-2022 
geen dienst 
Dienst terug kijken 
 
Koffieochtend In de Gerf in Vledder
Woensdag 7 december om 10.00 uur

Koffieochtend in de Streekkerk te Nijensleek
Dinsdag 13 december om 10.00 uur

Leerhuis in de Gerf te Vledder
Woensdag 15 december om 19.30
Voor meer info klik hier