Jaarverslagen 2020


Jaarverslag Protestantse Gemeente Vledder-Nijensleek e.o. 2020

Aan het begin van dit jaar konden we niet vermoeden hoe bijzonder jaar dit zou worden.
We begonnen met veel plannen, met als belangrijkste doel het samengaan van beide gemeentes. Het zou een mijlpaal zijn wanneer dit samengaan werkelijkheid zou worden.
We zijn hier al zo lang mee bezig. Maar het eindpunt was in zicht.

Januari begon normaal.
Een gezamenlijke Nieuwjaarsdienst in de Streekkerk waarbij we elkaar na afloop elkaar een goed 2020 konden wensen onder het genot van koffie met kniepertjes.

En de vierde zondag van januari stond in het teken van de viering van de zondag voor de eenheid van de Christenen. Een ICC-dienst onder leiding van Jolanda Molenaar en Liszy Hoeymakers in de Dorpskerk.

In februari vierden we het Heilig Avondmaal in de Streekkerk. We hadden het niet kunnen voorzien, maar het was dit jaar de enige Avondmaalsviering.

Op 9 februari was er de jaarlijkse dienst van het Dovenpastoraat onder leiding van ds. Visser.
Het blijft toch heel indrukwekkend om te zien hoe met gebaren hetzelfde verhaal kan worden verteld dan wij gewend zijn om te horen. Fijn dat we als kerk, ruimte kunnen bieden aan het Dovenpastoraat om samen kerk te zijn.

Ook ging op 23 februari de eerste Kliederkerk van start bij Monique Plat in de Kliederschuur.
Een creatief geheel, waarbij het verhaal van de ark van Noach centraal stond en wat door de kinderen op veel manieren werd uitgebeeld. Na afloop waren er pannenkoeken, gebakken door een aantal gemeenteleden.

                          

De eerste vrijdag in maart werd in de Dorpskerk de Wereldgebedsdienst gehouden.
En op 8 maart de jaarlijkse school- en gezinsdienst. De Dorpskerk zal stampvol kinderen en hun ouders, opa’s en oma’s en gemeenteleden. De kinderen hadden de kerk prachtig versierd met wandversieringen en ze hadden inbreng in de dienst met het voorlezen van Bijbelverhalen en het collecteren.

       
               
Ook werd in maart de Biddag voor gewas en Arbeid in de Streekkerk gehouden.
Maar in maart sloeg het coronavirus hard toe.

We moesten veel activiteiten afzeggen: de Poëzieavond in Wapserveen, de gemeenteavond, de Vespers. Ook de geplande Taizé viering werd gecanceld net als het merendeel van de Leerhuis avonden.
We besloten, op advies van de overheid, alle kerkdiensten alleen nog online uit te zenden.
Voor de Dorpskerk werd een camera aangeschaft, zodat de onlinediensten met beeld konden worden uitgezonden.
Alleen mensen die er dringend behoefte aan hadden mochten, nadat ze zich hadden aangemeld, de kerkdienst bijwonen.
Beide kerkzalen werden zo ingericht dat men anderhalve meter afstand kon houden, bij de ingang moest men aangeven dat men geen corona gerelateerde klachten had, handen moesten worden gedesinfecteerd.
Kortom, diensten met een voorganger, twee ambtsdrager, enkele medewerkers en enkele gemeenteleden. We hoopten dat het allemaal niet te lang zou duren.

De vespers in de veertigdagentijd zouden in het teken staan van het leven en sterven van Dietrich Bonhoeffer. Het was in 2020 vijfenzeventig jaar geleden dat hij werd omgebracht. De vespers gingen niet door.
Ook de Stille Week en Pasen konden de gemeenteleden slechts online volgen.

Het was moeilijk voor onze gemeente. Veel gemeenteleden zijn niet zo jong meer, en een aantal woont alleen. Het contact met andere gemeenteleden werd enorm gemist.

Er werd via het Kerkblad opgeroepen, dat wanneer men behoefte had aan contact, men dat aan kon geven bij de contactpersonen van de pastorale teams.
Ook werd er door de contactpersonen regelmatig gebeld met gemeenteleden.
Zo probeerden we als gemeente elkaar te helpen en ondersteunen.
Maar toch was er veel eenzaamheid.

Ook de 4 mei herdenking moest overgaan. Wel werden er bloemen gelegd bij het Monument op de Brink te Vledder door het Gemeentebestuur, het Comité 1940-1945 en de gezamenlijke kerken.Op zondag 10 mei zouden we in een gezamenlijke dienst met de R.K. Parochie herdenken dat we ons land de 75-jarige bevrijding van Nederland mochten vieren. Ook dit moest een onlinedienst worden. Ds. Marianne Gaastra en Liszy Hoeymakers hebben met een aantal gemeenteleden deze dienst in een prachtige vorm gegoten. Gemeenteleden vertelden hun herinneringen aan de oorlog en de bevrijding, Elly Zuiderveld zong,
en een aantal gemeenteleden hadden op het liturgisch centrum een bloemenzee gemaakt.We hebben heel veel waardering voor de creatieve wijze waarop de voorgangers tijdens de onlinediensten de viering vormgaven, met zang en muziek van solisten, afbeeldingen via Youtube. Er waren mooie beelden van Youtube: Trijntje Oosterhuis, Stef Bos en de Masaka Kids Africana die de Jerusalama dans lieten zien. Maar ook de EO met hun programma “Nederland zingt” had een ruime keus aan gemeentezang.

Maar een nadeel van deze heftige lock down was dat ook koren niet meer mochten zingen en dat betekende helaas het einde van het Dorpskerkkoor. Het was niet meer verantwoord nog samen te zingen. Ze hebben vaak meegewerkt aan kerkdiensten en het was een bijzonder mooie aanvulling. We willen hen daarvoor bedanken.

In juni werden de strenge regels weer wat versoepeld, en mochten er dertig gemeenteleden aanwezig zijn in de viering. Het begon weer wat meer op een kerkdienst te lijken, ondanks alle maatregelen.

Ook in de Streekkerk was inmiddels de mogelijkheid om kerkdiensten online uit te zenden.
Veel mensen, maar ook de vakantiegangers, die ’s zomers onze diensten bezoeken,
kozen toch vaak voor veiligheid en keken thuis. En sommigen vonden dat ook wel gezellig, lekker met een kopje koffie op de bank.

De laatste zondag van september is sinds het Millennium (het jaar 2000) de Startzondag, samen met de R.K. Parochie. Dan begint het nieuwe kerkelijke seizoen en het is mooi om dit als kerken samen te doen. Ook weer een viering die onder leiding stond van ds. Marianne Gaastra en Liszy Hoeymakers met medewerking van enkele solisten die zeer werden gewaardeerd.

Na de viering was er een heel belangrijk moment voor onze kerken:
27 september 2020, Het samengaan van onze kerken.
Na de dienst was notaris Moolenaar uit Leiden aanwezig om de akte tot samengaan van de Hervormde Gemeente Vledder e.o. en de Gereformeerde Kerk Nijensleek te tekenen.
Het was een plechtig moment met een lange voorbereiding.   
                                          https://www.pknvleddernijensleek.nl/uploads/klant590/Fusie_36a.PNG
Maar eindelijk was het zover. Onze kerken konden nu verder gaan als Protestantse gemeente Vledder-Nijensleek e.o.                      

Op zondag 4 oktober hebben we in de Streekkerk nogmaals stil gestaan bij dit belangrijke moment. Hierbij was het mogelijk met een groter aantal gemeenteleden aanwezig te zijn. Tevens hebben we in deze dienst afscheid genomen van enkele aftredende ambtsdragers: Bregje Procee, Joke Reinders en Dirk Reuvekamp.
We willen hen van harte bedanken voor hun  inzet gedurende hun tijd als ambtsdragers.
We zijn ook alle overige ambtsdragers dankbaar, die vol vertrouwen, in hun functies doorgaan in de nieuwe gemeente.
Het samengaan brengt vanzelfsprekend ook aanpassingen en nieuwe uitdagingen met zich mee.

                                          https://www.pknvleddernijensleek.nl/uploads/klant590/images/Gemeentezondag01.jpg

Inmiddels waren de coronabesmettingen weer heftiger geworden en werden de regels weer aangescherpt. De gemeentezondag kon niet doorgaan, maar de actie “Schoenendoos” wel.

Wel kon de meditatie groep doorgaan met in achtneming van alle coronavoorschriften.

Bij een nieuwe gemeente hoort ook een nieuwe website.
Vanaf deze plaats willen we Adri Jonkers van harte bedanken voor al die jaren dat hij webmaster is geweest. Evenals zijn werkzaamheden voor de online-uitzendingen. Het was een enorme klus.
Hij is de architect geweest van de online-uitzendingen vanuit de Dorpskerk
Jeroen Los heeft dat georganiseerd voor de uitzendingen in de Streekkerk.
Dank zij hen konden we toch het grootste gedeelte van onze gemeenteleden zondags bereiken.

Anda Blok heeft het stokje van Adri overgenomen, en met een kleine werkgroep, heeft zij een prachtige nieuwe website voor onze kerk gemaakt: www.pknvleddernijensleek.nl

In november hielden we met een gering aantal mensen de Dankdag viering in de Streekkerk.

De Gedachtenisdienst werd ook in kleine kring gehouden. Allereerst waren de nabestaanden van de overledenen uitgenodigd.  De overgebleven plaatsen (tot 30 personen) mochten worden ingenomen door andere gemeenteleden. Ondanks het feit dat we in kleine kring, of misschien wel daardoor, was het een mooie indrukwekkende dienst.

Ook in december gebeurde er nog van alles. Er was elke woensdagavond een stilte meditatie om beurten in één van beide kerken. Een moment van stilte en bezinning.

Ook een feestelijke dienst was de dienst waarin Wim Hooijer werd bevestigd als ouderling. We zijn daar heel blij mee, en heten hem van harte welkom in de kerkenraad.

Op zondag 20 december werden Ties en Siem Duiven gedoopt. Heel bijzonder. In onze gemeente gebeurt het niet vaak meer dat er kinderen gedoopt worden, en dan nu een tweeling. We wensen Marjolein Tissingh en Jan Duiven, de trotse ouders, heel veel geluk met de beslissing hun kinderen te laten dopen en we wensen hen een mooie toekomst met hun vier kinderen.

Een groep jongeren heeft in Vledder weer een enorme kerstboom in de kerk geplaatst en prachtig versierd. De boom kwam bij Bram en Rianne Schreuder uit de tuin.
Ook de Streekkerk was mooi versierd, maar helaas werden er in december geen diensten uitgezonden vanuit Nijensleek.

https://www.pknvleddernijensleek.nl/uploads/klant590/images/12.jpg

De Kerstavond vieringen en de gezamenlijke dienst waren ook alleen maar online te volgen.

De Top 2000 dienst ging niet door. Wel werd een dienst gehouden waarin het Weihnachts oratorium ten gehore werd gebracht.

We hebben afscheid genomen van de Werkgroep Kerkinaktie, die jaren actief is geweest in de Streekkerk en daar, naast hun activiteiten op gebied zending en werelddiaconaat, ook veel inspirerende diensten hebben verzorgd. Jullie zorgden voor een extra feestelijke noot in de vieringen. Dank aan Greetje Huurdeman, Dineke Boevee, Margreet Siderius en Jan Siderius voor hun inzet.

Als je zo terugkijkt is het ondanks alle maatregelen toch een jaar geweest met veel activiteiten, waarvoor veel werk is verzet. En we zijn dankbaar dat we in onze gemeente geen gemeenteleden hebben verloren aan een coronabesmetting.

Vanaf deze plaats willen we alle mensen bedanken die mede mogelijk hebben gemaakt dat we als gemeente toch konden functioneren, met alle beperkingen die we tegenkwamen.

Een bijzonder woord van dank aan onze voorganger ds. Marianne Gaastra, die met heel veel creativiteit de vieringen heeft vormgegeven, maar ook alle gastpredikanten die allemaal bereid waren de diensten online te houden.

En dank aan de organisten, zangers en muzikanten, die de samenzang vervingen. En aan de dames die de liturgische bloemstukken voor bijzondere diensten maakten.

Ook dank aan de beamerteams. Mede door hun inzet was het mogelijk alle diensten online te plaatsen, waardoor gemeenteleden, maar ook veel niet-gemeenteleden betrokken konden worden bij de vieringen.

Maar ook aan de mensen die in deze zware tijd met veel eenzaamheid extra zorg hebben besteed aan de mensen die aandacht heel goed konden gebruiken.
Dank aan alle mensen die er samen voor gezorgd hebben dat we kerk konden blijven!!!

Samen zijn we dit jaar doorgekomen. We hopen dat we in de loop van 2021 weer elkaar kunnen ontmoeten, samen naar de kerk kunnen.
We zijn dankbaar dat we ons, in goede en kwade dagen, gedragen mogen weten door de hand van onze Schepper.
 

Jaarverslag ICC 2020

Het voorbije jaar is het jaar waarin de Corona crisis uitbrak en een stempel zette op de gehele samenleving in al zijn geledingen. Het liet ons zien dat ondanks alle wetenschap we toch kwetsbaar zijn en elkaar hard nodig hebben de crisis de baas te worden. Door de overheid zijn, in goed overleg met deskundigen, maatregelen genomen gericht op het beperken van contacten om zo het aantal besmettingen onder controle te houden. Voor een flink aantal sectoren van de samenleving had dit grote gevolgen de kerken niet uitgezonderd. Ook onze ICC-activiteiten ontkwamen er niet aan. Via internet was het toch mogelijk kerkelijke vieringen te volgen en dus ook oecumenische bijeenkomsten maar het blijft toch een surrogaat.  Aan het eind van het jaar blijkt toch hoe lastig het Covid 19 virus onder controle is te houden. Gelukkig is er licht in de tunnel nu een aantal werkzame vaccins (bijna) gereed zijn om te worden gebruikt. We hopen en bidden dat in het komend jaar langzaam weer terug kunnen gaan naar een situatie waarin we elkaar echt kunnen ontmoeten.

ICC-activiteiten in 2020
 
Eenheid van de Christenen, 26 januari
Wij zijn bijeengekomen om te bidden om de
eenheid onder christenen en verzoening in
de wereld, zo begon de viering. Gebed voor
Eenheid is een wereldwijde gebeurtenis. De
opzet voor de liturgie komt telkens uit een
ander land en dit jaar hebben de kerken van Malta
die gemaakt.  Een van de Bijbellezingen ging over
de schipbreuk van de apostel Paulus op dit eiland
terwijl hij op weg was naar Rome.  De Handelingen
vermelden dat de schipbreukelingen medeleven
ondervonden toen ze aangespoeld waren en dat
ze alle noodzakelijke hulp kregen aangeboden.
Paulus verbleef enige tijd op het eiland en deed
daar van zich spreken door goede werken te verrichten.

Hoe actueel is dit verhaal voor onze tijd waar schipbreukelingen op de Middellandse zee omkomen en als ze al aan land komen in mensonwaardige kampen terecht komen. Ook in de overweging werd hierop gewezen.
De viering werd gehouden in de dorpskerk van Vledder en voorgangers waren Liszy Hoeijmakers en Da. Jolanda Molenaar. Adriaan Oudkerk bespeelde het orgel.
Er werden drie collectes gehouden, de eerste voor de Leprabestrijding de tweede voor de lokale kerkgemeenschap en de uitgangscollecte was voor bestemd voor het werk van de ICC.


Wereldgebedsdag 6 maart Dorpskerk te Vledder


Op de eerste vrijdag in maart gaat ieder jaar Wereldgebedsdag de hele wereld rond en verenigt mensen over de hele aarde in een keten van gebed.
De kerken in Nederland doen hier al 90 jaar aan mee en behoren tot de 173 landen, waar honderdduizenden mensen zich verbonden voelen en bemoedigd worden door dezelfde verhalen, gebed en zang.
De viering van Wereldgebedsdag wordt ieder jaar voorbereid door vrouwen uit een ander land; dit jaar is dit gedaan door de vrouwen uit Zimbabwe. Daarom kwamen Gail Schuurman-de Souza ons vertellen over haar geboorteland Zimbabwe. Dat deed ze aan de hand van een Power Point presentatie. Haar nicht  Rosemary de Souza ging met ons Afrikaanse muziek maken.


De gehouden inzameling was voor de Souza Stichting, die weeskinderen in Zimbabwe ondersteunt en die het mooie bedrag opbracht van 308 euro. De Oecumenische Wereldgebedsdag in Vledder was een bijzondere, boeiende en levendige viering. Rosemary leerde ons hoe te zingen en te bidden en te dansen op z’n Afrikaans, met geestdrift dus. We mochten ook niet klagen over de opkomst, 45 personen. 

Het comité Wereldgebedsdag:
Nel Kuiper, Lammie Roffelsen, Liszy Hoeijmakers, Teuni Piek, Tonnie Bolte.

Vastenmaaltijd in April
Deze ging vanwege de coronacrisis niet door. We hopen dat die in 2021 weer mogelijk zal zijn. Organisatoren maaltijd: Nel Kuiper en Ineke Zuidberg.

4-mei-herdenking en 75 jaar bevrijding
Het is al jarenlang een traditie: de interkerkelijke viering in de Dorpskerk te Vledder op 4 mei, voorafgaande aan de Stille Tocht naar het Monument op de Brink.
Dit jaar kan dat geen doorgang vinden.
Maar toch vinden we het belangrijk ook dit jaar eer en respect te betuigen aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, de slachtoffers van de veiligheidsmissies overal in de wereld en alle slachtoffers van oorlogen nu.
Het Comité 1940-1945, de gezamenlijke kerken, Vrouwen van Nu Vledder en de Van Swieten Scoutinggroep legden op 4 mei om 19 uur de bloemen bij het Monument op de Brink in Vledder.
En de oproep werd gedaan de Nationale Herdenking op de Dam te Amsterdam te volgen waar onze koning Willem Alexander en Arnon Grunberg indrukwekkende toespraken hielden. De koning: “Sobibor begon met het bordje ‘Verboden voor Joden’ in het Vondelpark, Arnon las enkele huiveringwekkende getuigenissen voor van overlevenden van de vernietigingskampen.
Op zondag 10 mei as om 10 uur was er een interkerkelijke viering waarbij we  vierden dat Nederland 75 jaar geleden was bevrijd.
Graag hadden we hier een feestelijke kerkdienst van willen maken maar door de huidige omstandigheden kon  een beperkt aantal bezoekers toegelaten worden en werd  deze dienst  uitgezonden via internet.
Ds. Marianne Gaastra en Liszy Hoeijmakers  gaven  samen vorm geven aan deze viering.
Het is jammer dat we dit niet samen konden vieren, maar misschien zorgt de situatie nu ervoor dat we in deze periode van een intelligente lock down er wel voor, dat we ons des te meer realiseren dat we in een geweldig mooi en vrij Nederland mogen leven.  
De corona pandemie heeft heel veel consequenties voor ons land, maar elders in de wereld zijn de gevolgen nog vele malen ernstiger.
Dus wel degelijk een reden om 75 jaar vrijheid met grote dankbaarheid te vieren.


4-mei-comité kerken: Lammy en Johan Roffelsen

Zomerzangdiensten en viering Koloniekerk
Deze vieringen worden traditioneel gehouden in de vakantiemaanden juli en augustus.  De   viering in de koloniekerk is als het ware de afsluiting van de vakantieperiode. Al deze vieringen konden geen doorgang vinden vanwege beperkende Corona gerelateerde  maatregelen 
IRC comité: Luuk Groen, Gré Kerssies, Doede Simonides

Startdienst zondag 27 september
We zaten in Coronatijd met alle beperkingen die daarbij hoorden en dus moest er geïmproviseerd worden. Na wat wikken en wegen werd besloten dit keer de viering te houden in Dorpskerk van Vledder waar de mogelijkheid bestond de viering integraal te volgen via internet.
Toch, het was een zinvolle prachtige viering met een boodschap, stoelend op het verhaal van de schepping, die tot nadenken stemde. “De aarde is ons als leen gegeven voor nu maar ook voor diegenen die na ons komen, we moeten er dus goed op passen”.
Er was ook een collecte voor pater Titus van de P & P-parochie. Hij wil het mogelijk maken dat arme kinderen in zijn geboortedorp in Nigeria toch onderwijs kunnen volgen en dus meer kansen krijgen op een goede toekomst. De collecteopbrengst was 125 euro.

Voorgangers: Ds. Marianne Gaastra en Liszy Hoeijmakers
Aantal deelnemers: 30
Cantor: Arnold Lapré
Organist: Adriaan Oudkerk
Fluitist: Sybrand Metz
Lectoren: Ieke van der Kaay en Janny Leppers

Startdienst comité: Janny Leppers, Ieke van der Kaay, Bernadette Haverkort

Ter illustratie hoe we omgaan met het deelnemen aan vieringen staat hieronder de procedure voor aanmelding.  Zo ging het in vele kerken in Nederland.
 
Oecumenische ‘Startdienst’ zondag 27 september
Kunnen we in Coronatijd nog wel een startdienst houden? Het antwoord is ja maar het gaat er dit jaar wel anders aan toe.
Het wordt een viering die we houden in de dorpskerk van Vledder en niet, zoals de laatste jaren gebruikelijk, in de RK-kerk van Wilhelminaoord.

Vanwege corona kunnen we maar ca 30 mensen herbergen maar de viering kan ook gevolgd worden via ‘kerkgemist.nl’. Uitzenden via kerkgemist vanuit de kerk in Wilhelminaoord is niet mogelijk en daarom wijken we uit naar Vledder.

Voor deze viering dient u zich weer aanmelden. Dat kan via eem mail aan: kerk.frederiksoord.nl. Als het aantal van 30 aanmeldingen bereikt is krijgt u daarvan bericht. Deelname aan de viering gaat op volgorde van aanmelden.
De viering zal ook te volgen zijn via internet.
Aanvang van de viering: 10.00 uur
Voorgangers:             Ds. Marianne Gaastra en Liszy Hoeijmakers
Kerk:                      dorpskerk te Vledder

Helaas, na de viering is er geen mogelijkheid gezamenlijk koffie te drinken.
Ondanks alle beperkingen hopen wij toch velen van u te ontmoeten in de kerk of via ‘kerkgemist.nl
Hartelijke groet,
ICC-bestuur & ICC-commissie Startdienst
 
 
Jaarverslag van de werkgroep KerkinActie 2019-2020


In 2019 heeft de werkgroep KerkinActie 2 diensten georganiseerd.


Op 1 juli was er de openluchtdienst met Ds. Peter Pit uit Drachten en waaraan de Bergklanken Ruinerwold-Koekange medewerking verleende. Het thema van de dienst was: ”Van wie ben jij er één?”. Het was een mooie inspirerende dienst. Na de dienst heeft iedereen genoten van koffie met Drentse stoet. Ondanks dat het weer soms wat fris was, konden we de dienst toch buiten houden.


Als afsluiting van het jaar hadden we op 24 december de Kerstavonddienst met ds. De Graaf en het Fries mannenensemble. Collecte kwam ten goede aan stichting “Nobody’s child”. (Deze stichting steunt een kindertehuis waar zo’n 30 meisjes wonen. Het verleden van de meisjes is getekend door verwaarlozing, mishandelen en misbruik. De zusters in het klooster geven hen een liefdevolle verzorging. De meisjes ontvangen vaak voor het eerst in hun leven onderwijs. Onderwijs vergroot de kans op volwaardige terugkeer in de samenleving.
Voor meer informatie: www.friesmannenensemble.nl). De collecte heeft €194,45 opgebracht, de werkgroep heeft dit tot €350,- aangevuld. Na afloop was er chocolademelk en kerstkransjes.


De financiering van ons sponsorkind is per juni 2019 afgelopen, omdat ze 20 jaar is geworden en haar opleiding heeft afgerond.
Als werkgroep is er besloten geen sponsorkind meer te nemen.
Daarom hebben we besloten een kerstgift voor een ongesponsord gezin te financieren.

2020

2020 was voor iedereen een raar jaar, we hadden 2 diensten gepland.

Op 21 juni stond een themadienst van Sinjael gepland. Door de beperkende corona maatregelen hebben we, in overleg met Sinjael, de dienst niet door laten gaan.

De voorbereidingen voor de kerstavonddienst waren in volle gang, toen we te horen kregen dat er geen diensten meer in Nijensleek gehouden werden. Dit in verband met de nog strengere corona regels en betere apparatuur voor online kerkdiensten in Vledder. Dit betekende voor ons dat onze laatste dienst voor de opheffing van de werkgroep ook niet doorging.

Opheffing werkgroep Kerkinactie.
Halverwege de jaren 90 van de vorige eeuw zijn de Evangelisatiecommissie en de ZWO groep van de Gereformeerde Kerk Nijensleek samengevoegd en zo ontstond de werkgroep Kerkinactie.  Allerlei activiteiten werden door de werkgroep uitgevoerd zoals: het verzorgen van bijzondere diensten, spaardoosjesactie in de 40 dagentijd, paasgroeten sturen naar gevangenen, actie schoenendoos, het ondersteunen van een sponsorkind. Omdat de belangstelling voor deze acties terugliep werd er steeds minder georganiseerd door de werkgroep.  Het teruglopend kerkbezoek, de financiële opbrengst van de speciale diensten en het beperkte aantal medewerkers van de werkgroep heeft ons doen besluiten om te stoppen. Daarop heeft de kerkenraad het besluit moeten nemen  de werkgroep op te heffen.
De bankrekening zal opgeheven worden, het geld dat er nog op staat zal verdeeld worden onder de projecten die onze werkgroep steunt.

Ten slot willen we iedereen bedanken die ons, door de jaren heen, hebben geholpen.
Zowel financieel dan wel in de vorm van een helpende hand.


Dineke Boevee
Greetje Huurdeman,
Margreet Siderius
 
terug

Actueel

Komende kerkdiensten
Vledder
11-12-2022

10.00 - Dovendienst
Ds. H. Procee

Dienst mee kijken
Nijensleek
11-12-2022 
geen dienst 
Dienst terug kijken 
 
Koffieochtend In de Gerf in Vledder
Woensdag 7 december om 10.00 uur

Koffieochtend in de Streekkerk te Nijensleek
Dinsdag 13 december om 10.00 uur

Leerhuis in de Gerf te Vledder
Woensdag 15 december om 19.30
Voor meer info klik hier